Ajrakh - Masheshwari Silk


Maheshwari Silk Ajrakh Block Print - Natural Dye